REGULAMIN KONKURSU
„ZŁOTY KONKURS BARTEX WĘGIEL – CO DWA TYGODNIE NAGRODA GŁÓWNA!”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” (dalej: „Konkurs”) jest PHU Bartex Karolina Bartniczek z siedzibą w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 44b, NIP: 635-175-23-26, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 K.C.
4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Bartex Węgiel”.
5. Konkurs trwa od 15.04.2023 r. do 29.06.2023 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
§2
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie Osoby Fizyczne działające jako Konsumenci, które są Osobami pełnoletnimi lub są Osobami powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na udział w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być Pracownicy i Przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział Osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie Ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a. przedstawić dowód zakupu w terminie od 0. 15.04.2023 – 29.06.2023 co najmniej jednej tony jednego produktu telefonicznie lub w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.bartex-wegiel.pl lub u naszych Przedstawicieli w postaci paragonu lub faktury
(ZAMÓWIENIE MUSI BYĆ OPŁACONE).
Prosimy o wysłanie maila z potwierdzeniem zakupu – w tytule imię i nazwisko Uczestnika, w treści informacja na temat miejsca zakupu towaru oraz paragon lub faktura na adres:
konkursy@bartex-wegiel.pl
b. zamieścić w Internecie recenzję naszego produktu BARTEX WEGIEL (na oficjalnym profilu Organizatora w Google lub na Facebooku)
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego strony konkursowej.
§3
[NAGRODY]
1. W Konkursie przyznane zostanie łącznie 5 ton EKOGROSZKU GOLD® o wartości 2119,00 zł / tonę (dalej: „Nagrody”): wybór odbywa się na zasadzie wyboru najciekawszych prac przez KomisjęKonkursową.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na Osoby Trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna nagroda.
§4
[PRZEBIEG KONKURSU]
1. Umieszczone przez Uczestników zgłoszenia, wybrane przez Komisję Konkursową, będą do podstawą do odebrania nagrody.
2. Nagroda zostanie przyznana Osobom, które wstawią zgłoszenia na profilu internetowym Organizatora.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.04.2023 i potrwa do 29.06.2023. Zostanie przyznane 5 nagród głównych. Nagrody będą przyznawane co drugi piątek począwszy od 28.04.2023 aż do 30.06.2023 r. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej (w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyznania nagrody) za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w formularzu zgłoszenia.
5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do 14 dni roboczych na adres konkursy@bartex-wegiel.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości e-mail zawierającej:
1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
a. W przypadku nieotrzymania od Laureata do 14 dni roboczych wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do nagrody.
b. W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do nagrody.
6. Listy Laureatów (zawierające imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) będą opublikowane od 28.04.2023 r. – 30.06.2023 r. na profilu Organizatora na platformie Facebook.
§5
[REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie: trzech Przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§6
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. BARTEX Karolina Bartniczek z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 14, NIP: 635-175-23-26, REGON: 241935907, tel. 666102222.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych
tą funkcję pełni Pani Sylwia Arciszewska
(tel: 666102222, mail: rodo@bartex-wegiel.pl, ul. Fabryczna 14, 41-404 Mysłowice).
Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone Mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa Osób, których dane dotyczą i stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
3. Biorąc udział w Konkursie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora Danych Osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z  Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na profilu Organizatora na Facebooku, wysyłki nagród, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celu sprawozdawczości księgowej i  finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne (w tym wyrażenie zgód), ale niezbędne, by móc wziąć udział w Konkursie Organizatora.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
5. W przypadku konieczności dostarczenia nagrody dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom realizującym wysyłkę wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat. Więcej  informacji można znaleźć w polityce prywatności, znajdującej się pod tym linkiem: https://www.bartex-wegiel.pl/polityka-prywatnosci-bartex-wegiel/ *
§7
[PRAWA AUTORSKIE]
1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich prac konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem oraz w celach marketingowych bezterminowo.
§8
[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
1. Wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
2. Usuwania prac konkursowych Uczestników, oraz anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez prace konkursowe, jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje  reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu. 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1, mogą zapaść w sytuacji: 2. Naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie konkursowej.